Een goed M&A adviseur kan niet zonder gedegen kennis van het (corporate) arbeidsrecht

Sandman Legal adviseert en procedeert onder meer over reorganisaties, arbeidscontracten, (collectief) ontslag en arbeidsvoorwaarden (reglement).

Het is belangrijk om op de hoogte te zijn van arbeidsrechtelijke wetgeving en rechtspraak, zodat werkgevers en werknemers weten wat hun rechten en plichten zijn. Sandman Legal is regelmatig betrokken bij zaken die betrekking hebben op het arbeidsrecht.

In de M&A praktijk speelt bijvoorbeeld of er sprake is van overgang van onderneming, waarmee de rechten en plichten van de (nieuwe) werkgever kunnen veranderen.

Een belangrijk onderdeel van arbeidsrecht is de arbeidsovereenkomst. Het is van belang om de afspraken over de werkzaamheden, de duur van het dienstverband, bescherming van kennis (know-how), (non) concurrentie en overige arbeidsvoorwaarden zorgvuldig en schriftelijk vast te leggen.

Ook is het arbeidsrecht van belang bij het beëindigen van een dienstverband. Zo kent het arbeidsrecht regels voor het opzeggen van een dienstverband en hoe een dienstverband op een correcte manier (met of zonder een vergoeding) kan worden beëindigd. Er geldt in principe een opzegverbod, wat betekent dat een werkgever een werknemer niet zomaar kan ontslaan zonder daarvoor een geldige reden te hebben.

Verder zijn er binnen het arbeidsrecht regels omtrent de werkomstandigheden. Zo heeft een werkgever de plicht om een veilige en gezonde werkomgeving te bieden aan de werknemers. Dit betekent dat de werkgever de nodige maatregelen moet treffen om ongevallen te voorkomen.

Tot slot is het belangrijk om te weten wat de regels zijn omtrent het (non) concurrentiebeding. Dit bepaalt wat een werknemer wel en niet mag doen na het beëindigen van het dienstverband. Zo mag een werknemer bijvoorbeeld niet zomaar naar een concurrent van de werkgever overstappen of zaken vertellen die vertrouwelijk zijn (geheimhoudingsbeding).